Algemene Voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website:http://www.opticlimateshop.com

 

1. Begrippen

  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.  

2. Op alle door de Webshop, met toepassing van deze Leveringsvoorwaarden, af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.

3. De overeenkomst tot levering en afname komt tot stand door plaatsing van een bestelling via het bestelformulier op de website of per e-mail. Bestellingen worden per e-mail bevestigd.

4. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen de Webshop en haar afnemers.

 

2. Prijzen en aanbiedingen

 

1. Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. De BTW op de webshop aangeboden artikelen bedraagt 21%.

2. Alle aangeboden objecten op deze website zijn onder voorbehoud van prijs, uitvoering, leverbaarheid en levertijd. Alle gegevens zijn gebaseerd op de laatst bekende prijs en informatie. De Webshop is gerechtigd achteraf de opgegeven prijzen aan te passen.

3. Alle aanbiedingen van de Webshop zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald, dan wel anderszins is overeengekomen met koper.

 

3. Leveringen en betaling

 

1. De door de Webshop opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

2. Levering vindt plaats in Nederland tenzij anders is overeengekomen en geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending aan koper.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

4. De Webshop is gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen.

5. Bestellingen die uit meerdere producten bestaan kunnen door de Webshop in delen worden geleverd en gefactureerd, waarbij éénmalig verzendkosten worden berekend.

6. De Webshop is gerechtigd haar leveringsverplichting aan koper op te schorten indien deze nog enige betalingsverplichting heeft aan de Webshop, in het bijzonder betreffende openstaande facturen voor leveringen van de Webshop aan koper.

7. Betaling van facturen dient te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals vermeld op de factuur.

8. Alle door de Webshop krachtens overeenkomst aan koper geleverde goederen blijven eigendom van de Webshop totdat alle bedragen die koper verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde goederen zijn voldaan.

9. In geval van ontbinding conform de algemene voorwaarden zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

11. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

4. Reclames en aansprakelijkheid

 

1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper de Webshop daarvan binnen zeven werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.

2. Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Webshop de keuze de betreffende producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

3. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de goederen onbeschadigd zijn. De kosten voor deze retourzendingen zijn voor rekening van koper, tenzij anders is overeengekomen.

4. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

 

5. Overige bepalingen

 

1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien vooraf overeengekomen tussen de Webshop en koper.

2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of een leveringsovereenkomst met de Webshop zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.